xử lý chất thải công nghiệp thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải gian nguy tại các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp không chấp hành luật pháp pháp luật bảo vệ môi trường. toàn bộ các đại lý đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải gian nguy là sai phạm, song có thể vì tầm giá xử lý cao nên công ty hoặc cá nhân có bổn phận đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 công sở, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ công dụng thu gom, xử lý chất thải nguy hiểm theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng mức giá xử lý chất thải nguy hiểm mà đại lý bỏ ra để thuê các cơ quan chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tác dụng thu gom, xử lý nguồn thải nguy hại phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải gian nguy kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại phải đáp ứng các bắt buộc khoa học, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy nan phải có sơ đồ định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin online để xác định địa điểm và khắc ghi hành trình vận chuyển chất thải nguy khốn; công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải gian nguy và trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải đáp ứng các bắt buộc khoa học, quy trình quản lý lao lý;

công ty, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy nan phải xây dựng đầy đủ các nội dung về quy trình vận hành bình yên các hệ thống, phương tiện, đồ vật; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình an công lao và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hằng ngày, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi xong tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn hiệu quả nhất xử lý chất thải nguy khốn.=> báo giá xử lý chất thải nguy hại